Obaveštenje o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti kandidata za radno angažovanje u MERKUR GAMES doo Beograd

 

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti „Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 (u nastavku teksta: Zakon), MERKUR GAMES doo Beograd (u nastavku teksta: Društvo) Vas obaveštava o svrsi i osnovu  prikupljanja i obrade Vaših podataka, o vrsti podataka koje obrađujemo, primaocima podataka, načinu njihovog čuvanja, kao i o Vašim pravima u pogledu obrade i načinu na koji ih ostvarujete.

MERKUR GAMES doo Beograd sa sedištem na adresi Mileševska 64, Beograd, matični broj: 20781335, br. telefona +381 (11 283 38 30), e-mail: dpo@merkurautomatklub.rs prikuplja i obrađuje podatke o potencijalnim zaposlenima i saradnicima (u nastavku teksta: Kandidati), na transparentan način.

Pre svega, treba imati u vidu da „podatak o ličnosti“ predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, a „obrada podataka o ličnosti“ predstavlja svaku radnju ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima.

 

  • Zašto Društvo prikuplja Vaše lične podatke i po kom osnovu?

Podaci se prikupljaju i dalje obrađuju u svrhu: razmatranja prijava za zaposlenje; ocenjivanja ispunjenosti uslova za angažovanje na konkretnoj poziciji; pripreme ugovora; zasnivanja radnog odnosa i druge vrste angažovanja u Društvu; sprovođenja zakonom propisanog postupka za zapošljavanje stranih državljana i slično. Društvo može obrađivati podatke o Vama i u druge svrhe koje proističu iz razumne i zakonite potrebe Društva kao poslodavca u vezi sa Vašim radnim angažovanjem, uz poštovanje uslova propisanih zakonom. Kada se podaci o ličnosti obrađuju za svrhu drugačiju od one za koju su prikupljeni, pre dalje obrade podataka, kada je to zahtevano Zakonom, Društvo će Vam obezbediti sve informacije o toj svrsi obrade.

Pravni osnov obrade je Vaš zahtev za zaključenje ugovora sa Društvom (prijava za zaposlenje ili drugu vrstu angažovanja u Društvu), važeći propisi Republike Srbije (obaveza pribavljanja izveštaja lekara o zdravstvenom pregledu lica koja obavljaju poslove usluživanja hrane) i pristanak na obradu podataka o ličnosti koji ste dali za jednu ili više posebno određenih svrha. Ukoliko se obrada vrši isključivo na osnovu pristanka, imate pravo da u bilo koje vreme opozovete pristanak, što neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. Društvo može vršiti radnje obrade i u cilju ostvarivanja svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane. Primeri takvog postupanja su: obrada podataka u cilju obezbeđivanja sigurnosti ljudi i imovine (snimanje bezbednosnim kamerama, kontrola pristupa prostorijama i sistemima), bezbednosti informacionih sistema, interno izveštavanje i slično.

 

  • Koji podaci se prikupljaju?

Društvo obrađuje podatke o Kandidatima koji su sadržani u radnoj biografiji i drugim dokumenatima koje prilikom prijave dostavite Društvu, podatke iz zapisnika sa sastanaka i intervjua i testiranja u procesu odabira kandidata. Društvo po potrebi može obraditi i javno dostupne informacije – npr. profile na profesionalnim mrežama (LinkedIn i sl).

U procesu selekcije Društvo najmanje prikuplja i obrađuje sledeće podatke: ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta/boravišta, državljanstvo, kontakt podaci (broj telefona, e-mail adresa), podatke o ispunjenosti uslova za angažovanje na konkretnoj poziciji; zanimanje, školska sprema i podatke o obrazovnim ustanovama u kojima je stečeno obrazovanje, podatke o završenim specijalističkim i drugim stručnim kursevima i stečenim znanjima i veštinama, podatke o položenim stručnim ispitima, o radnom stažu i prethodnom radnom iskustvu i podatke o stručnim znanjima i veštinama. U skladu sa zakonskom obavezom, Društvo će, pre zasnivanja radnog odnosa, uputiti lica koje planira da zaposli na poslovima usluživanja hrane na obavezni zdravstveni pregled. Nalaz lekara i podaci u njemu sadržani mogu biti dostupni Društvu.

Društvo može prikupljati i obrađivati i druge podatke o Vama u vezi sa Vašim radnim angažovanjem, uz poštovanje uslova propisanih zakonom.

 

  • Ko su primaoci Vaših podataka?

Primaoci Vaših podataka su zaposlena i angažovana lica od strane Društva i to ograničeni broj lica kojima su Vaši podaci neophodni za odabir kandidata sa kojim će biti zaključen ugovor o radu ili drugoj vrsti angažovanja. Selekciju kandidata Društvo može poveriti specijalizovanim agencijama, a na osnovu zaključenog ugovora i garancija tih lica da primenjuju odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama važećih propisa i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.

 

  • Da li će Društvo iznositi podatke o Vama u inostranstvo?

Društvo može prenositi podatke o ličnosti kandidata na menadžerskim i drugim pozicijama od značaja za funkcionisanje Društva u članice Gauslemann grupe koje imaju sedište u Republici Srbiji i Evropskoj uniji. Sve članice Gauselmann grupe primenjuju najviše standarde iz domena zaštite ličnih podataka. Prenos se vrši na osnovu primerenog nivoa zaštite budući da članice Gauselmann grupe imaju sedište na teritoriji država koje se nalaze na Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite, a koju je usvojila Vlada Republike Srbije.

U slučaju prenošenja Vaših ličnih podataka u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, Društvo će Vas prethodno obavestiti o preduzetim merama zaštite, kao i o načinu na koji se možete upoznati sa tim merama.

 

  • Koliko dugo se čuvaju Vaši podaci?

Prikupljeni podaci se mogu čuvati u papirnom i elektronskom obliku, u poslovnim prostorijama Društva, kao i kod trećih lica sa kojima Društvo ima zaključene ugovore o arhiviranju dokumentacije, obezbeđujući pritom bezbednost i zaštitu podataka.

Podaci o Kandidatima se čuvaju dok je to neophodno za odlučivanje o Vašoj prijavi. Ukoliko ne dođe do zasnivanja radnog odnosa ili druge vrste angažovanja, dokumentacija koju ste dostavili i druga dokumentacija u vezi Vaše prijave će biti izbrisana šest meseci nakon okončanja konkursa, osim ako je potrebno duže čuvanje zbog eventualnih postupaka pokrenutih protiv Društva ili trećih lica. Uz vašu posebnu saglasnost, Društvo će nastaviti da čuva Vaše podatke do 36 meseci od date saglasnosti kako bismo mogli ponovo uzeti u obzir Vašu prijavu, u slučaju drugih upražnjenih pozicija u Društvu.

Snimci bezbednosnih kamera se čuvaju najmanje 30 dana, a najviše 6 meseci. Izuzetno, snimci bezbednosnih kamera se mogu čuvati i duže – koliko je potrebno za vođenje sudskih postupaka u pogledu radnji snimljenih uz pomoć video nadzora.

Napomena: Podaci i dokumentacija se mogu čuvati i duže za potrebe vođenja sudskih, vansudskih, upravnih i drugih postupaka pred državnim organima, arbitražama i trećim licima, bez obzira da li je postupak pokrenut od strane Vas, Društva ili trećih lica i radi zaštite legitimnog interesa Društva ili trećih lica.

 

  • Koja su Vaša prava povodom obrade?

Prilikom sprovođenja obrade, Društvo će Vam obezbediti sva Zakonom zagarantovana prava. Imate pravo da od Društva zahtevate podatke o tome da li se obrađuju Vaši podaci, zatim pravo na pristup tim podacima i dostavljanje kopije na način koji zatražite, a koji je izvodljiv za Društvo (u papirnom i elektronskom obliku) uz naplatu nužnih troškova za dodatne kopije, kao i da budete informisani o svim radnjama obrade i podacima koji su sadržani u ovom obaveštenju. Imate pravo da od Društva zahtevate ispravku i dopunu podataka Vaših podataka o ličnosti, ukoliko su podaci u posedu Društva netačni ili nepotpuni.

Imate prava da zahtevate brisanje Vaših podataka pod uslovima propisanim Zakonom, a naročito ukoliko ne postoji pravni osnov ili svrha obrade ili ako je to zakonska obaveza Društva. Društvo može odbiti brisanje podataka ukoliko su za to ispunjeni Zakonom predviđeni uslovi.

Imate prava na ograničenje obrade pod uslovima i na način propisan Zakonom (u periodu procenjivanja osnovanosti prigovora, u slučaju osporavanje tačnosti podataka, nezakonite obrade i nepostojanja svrhe obrade) u kom slučaju se podaci mogu dalje obrađivati samo na osnovu Vašeg pristanka, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Društvo je dužno da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

Društvo je dužno da Vas, na Vaš zahtev, informiše o svim primaocima podataka.

Imate prava na prenosivost podataka u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku Vama ili neposredno drugom rukovaocu, pod uslovima propisanim zakonom.

Društvo ne vrši profilisanje i ne donosi automatizovano odluke o prijavama za zaposlenje niti o pravima i obavezama Zaposlenih.  

Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Društvo je dužno da Vas bez nepotrebnog odlaganja obavesti o povredi.

 

  • Kako ostvarujete prava u pogledu obrade?

Društvo je dužno da Vam pruži informacije o postupanju na osnovu zahteva za ostvarivanje prava iz prethodnog stava bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Društvo je dužno da Vas obavesti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Ako podnesete zahtev elektronskim putem, informacija će Vam se pružiti elektronskim putem ako je to moguće, osim ako zahtevate da se informacija pruži na drugi način. Ako Društvo ne postupi po Vašem zahtevu, dužno je da Vas obavesti o razlozima za nepostupanje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu. Društvo, po pravilu, pruža informacije i postupa po zahtevima iz prethodnog stava ovog Obaveštenja bez naknade. Ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, Društvo može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu ili da odbije da postupi po zahtevu.

Imate pravo na podnošenje prigovora na obradu ukoliko se obrada vrši isključivo po osnovu obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Društva ili isključivo u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Društva ili treće strane, pod uslovima i na način koji je objašnjen u posebnom obaveštenju. Prigovor možete podneti slanjem pisanog prigovora na e-mail adresu dpo@merkurautomatklub.rs, ili slanjem pisanog prigovora poštom na adresu sedišta Društva.

Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada Vaših podataka izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.

 

  • Da li ste dužni da Društvu dostavljate podatke?

Niste dužni da dostavljate Društvu podatke. Prijava na zaposlenje u Društvu je dobrovoljna. Međutim, ukoliko prilikom prijave ne dostavite dovoljno podataka o ispunjenosti uslova za zaposlenje na određenoj poziciji, Društvo neće biti u mogućnosti da proceni da li ste odgovarajući kandidat za nastavak procesa selekcije.

Društvo je u svojstvu poslodavca, u skladu sa važećim propisima, dužno da prikuplja lične podatke svojih zaposlenih, te je davanje određenih podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora o radu ili ugovora o drugoj vrsti angažovanja u Društvu. U skladu s navedenim, ukoliko ne dostavite lične podatke neophodne za zaključenje ugovora o radu ili ugovora o drugoj vrsti angažovanja, ili ukoliko ne dostavite podatke neophodne za prijavu na obavezno socijalno osiguranje ili dokaze o ispunjenosti uslova za angažovanje na konkretnom radnom mestu, Društvo neće biti u mogućnosti da Vam ponudi uspostavljanje radnog odnosa ili drugog vida radnog angažovanja.

 

  • Kako je Društvo pribavilo Vaše podatke?

Ukoliko Društvo nije neposredno od Vas prikupilo podatke, prikupilo ih je iz javno dostupnih izvora (npr. LinkedIn aplikacija) ili od trećih lica (agencija za zapošljavanje kojoj ste dostavili Vaše podatke).

 

  • Koga da kontaktirate u slučaju dodatnih pitanja ili potreba za pojašnjenjima?

U cilju ostvarivanja Vaših prava u pogledu zaštite Vaših podataka o ličnosti kao i radi pružanja svih potrebnih objašnjenja u ovom pogledu, možete se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti, poštom na adresu sedišta Društva, na broj telefona + 381 060/336-0445, kao i na e-mail adresu dpo@merkurautomatklub.rs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

 

Obaveštenje o pravu na prigovor

Imate pravo na prigovor na obradu ukoliko se obrada vrši isključivo po osnovu obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Društva ili isključivo u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Društva ili treće strane. Društvo je dužno da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočilo da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti ukoliko se obrada vrši za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem, u kom slučaju se Vaši podaci ne mogu dalje obrađivati u takve svrhe.

Imate prava na ograničenje obrade u periodu procenjivanja osnovanosti prigovora, u kom slučaju se podaci mogu dalje obrađivati samo na osnovu Vašeg pristanka, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Prigovor možete podneti slanjem pisanog prigovora na e-mail adresu dpo@merkurautomatklub.rs, kao i slanjem pisanog prigovora poštom na adresu sedišta Društva - Mileševska 64 Beograd.