Politika privatnosti

Kompanija Merkur Games doo poštuje vašu privatnost i posvećena je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Želeli bismo da vas upoznamo sa sledećim principima po kojima je uređena naša politika privatnosti. 

Politika zaštite podataka o ličnosti

Garantujemo zaštitu podataka o ličnosti. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 104/09  - dr. zakon i 68/12 - odluka US i 107/12).

Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni.  Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa Zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po vas, uključujući i narušavanje vaše privatnosti.  

Davalac podataka  ima pravo da opozove pristanak za obradu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 

Lične podatke koje prikupljamo kao što su ime, JMBG, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa, samo kada nam se dobrovoljno dostave ponuđenim obrascima ili drugim načinom komunikacije, služe isključivo radi pružanja usluge koju je korisnik zatražio i u svrhu za koju je namenjeno.

 

Takođe prikupljamo podatke o korišćenju aplikacije (cookies - kolačić) i druge tehničke podatke koji nisu lične prirode, a koji nam omogućavaju da učinimo vaše posete lakšim i da vas prepoznamo kada se vratite na aplikaciju. Aplikacija obezbeđuje sigurnost podataka koje nam dostavljate putem industrijski standardizovanih fizičkih, elektronskih i upravljačkih procedura. Unutar aplikacije podaci se čuvaju na kontrolisanim serverima sa ograničenim pristupom.