Obaveštenje o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti za posetioce internet stranice

 MERKUR GAMES doo Beograd


U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti „Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 (u nastavku teksta: Zakon), MERKUR GAMES DOO BEOGRAD (u nastavku teksta: Društvo/Priređivač) Vas obaveštava o svrsi i osnovu  prikupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, o vrsti podataka koje obrađujemo, primaocima podataka, načinu njihovog čuvanja, kao i o Vašim pravima u pogledu obrade i načinu na koji ih ostvarujete.

MERKUR GAMES DOO BEOGRAD sa sedištem na adresi Mileševska 64 Beograd, matični broj: 20781335, PIB: 107324537, br. telefona +381 (11 283 38 30), e-mail: dpo@merkurautomatklub.rs prikuplja podatke o svojim poslovnim partnerima i njihovim predstavnicima i zaposlenima, kao i posetiocima internet prezentacije i profila Društva na društvenim i profesionalnim mrežama, na transparentan način. Predmet ovog obaveštenja nisu podaci o kandidatima, zaposlenima i bivšim zaposlenima, jer su ove kategorije lica posebno obaveštena o uslovima prikupljanja i obrade njihovih ličnih podataka. Takođe, u filijalama Društva su istaknuta posebna obaveštenja o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti učesnika igara na sreću i posetilaca filijala Društva.

Pre svega, za razumevanje ovog Obaveštenja treba imati u vidu da „podatak o ličnosti“ predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, a „obrada podataka o ličnosti“ predstavlja svaku radnju ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima. Podaci o upotrebi (Usage data) su podaci automatski prikupljeni bilo korišćenjem internet prezentacije ili infrastructure web sajta (na primer, vreme trajanja posete stranici). Kolačići su male datoteke sačuvane na vašem uređaju (računar ili mobilni uređaj).

  • Zašto Društvo prikuplja Vaše lične podatke i po kom osnovu?

Podaci se prikupljaju i dalje obrađuju u svrhu: ponude usluga Društva, prijema Vašeg zahteva i razmatranja ispunjenosti uslova za zaključenje ugovora o poslovnoj saradnji sa Društvom; pripreme i zaključenja ugovora o korišćenju proizvoda i usluga Društva; priprema predloga izmena i dopuna zaključenih ugovora; ispunjavanja ugovorenih i zakonskih obaveza u pogledu zaključenog ugovora i preduzimanje aktivnosti iz svrhe uspostavljenje poslovne saradnje; obračuna duga i ispostavljanja faktura; naplate naših potraživanja i izmirivanja naših dugovanja; pružanja informacija u vezi sa proizvodima i uslugama koje koristite i novih proizvoda i usluga Društva; radi vođenja sudskih, vansudskih, upravnih i drugih postupaka pred državnim organima, arbitražama i trećim licima, bez obzira da li je postupak pokrenut od strane Vas, Društva ili trećih lica; radi internog izveštavanja Društva i Gauselmann grupe privrednih društava kojoj Društvo pripada; radi organizovanja proslava, seminara i drugih događaja i preduzimanje drugih aktivnosti u cilju obezbeđivanja lojalnosti poslovnih partnera i radi poboljšanja performansi internet prezentacije Društva.

Podaci prikupljeni putem internet prezentacije se koriste u različite svrhe: da bismo omogućili rad i održavanje prezentacije, da bismo Vas obavestili o promenama u našoj prezentaciji, da bismo Vam omogućili da učestvujete u interaktivnim funkcijama našeg web sajta ukoliko se za to odlučite, kako bismo Vam pružili korisničku podršku, da bismo izradili analize i dobili značajne informacije za poboljšanje performansi web sajta, za praćenje korišćenja naše prezentacije, za otkrivanje, sprečavanje i rešavanje tehničkih problema, da bismo vam dostavili informacije, posebne ponude i podatke o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a slične su onima koje već koristite ili ste za njih pokazali interesovanje, ukoliko ste za direktno oglašavanje dali saglasnost.

Društvo koristi usluge remarketinga za oglašavanje na internet prezentacijama drugih lica nakon što ste posetili naš web sajt. U tom cilju koristimo kolačiće za obaveštavanje i optimizaciju i objavljujemo oglase na osnovu prethodnih poseta našoj prezentaciji. Navedene opcije možete isključiti i više o njima saznati na sledećim linkovima:

Društvo može obrađivati podatke o Vama i u druge svrhe ukoliko su za to ispunjeni uslovi propisani zakonom, ugovorom ili Vašim pristankom. Kada se podaci o ličnosti obrađuju za svrhu drugačiju od one za koju su prikupljeni, pre dalje obrade podataka, kada je to zahtevano Zakonom, Društvo će Vam obezbediti sve informacije o toj drugoj svrsi i sve u ovom obaveštenju navedene informacije.

Pravni osnov obrade je ugovor koji ste zaključili s Društvom ili Vaš potpisan zahtev za zaključenje ugovora sa Društvom (npr. zahtev za uspostavljanje poslovne saradnje u pogledu isporuke Vaših roba i usluga), važeći propisi Republike Srbije (obaveza čuvanja računa na kojima su sadržani Vaši podaci i drugih podataka radi podnošenja poreskih prijava, završnih računa i sl.) i pristanak na obradu podataka o ličnosti koji ste dali za jednu ili više posebno određenih svrha (npr. pristanak na prikupljanje podataka prilikom korišćenja internet prezentacije, saglasnost za direktno oglašavanje). Ukoliko se obrada vrši isključivo na osnovu pristanka, imate pravo da u bilo koje vreme opozovete pristanak, što neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. Društvo može vršiti radnje obrade podataka i u cilju ostvarivanja svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane. Primeri takve obrade su: obrada u cilju obezbeđivanja sigurnosti ljudi, imovine i informacionog sistema (npr. video nadzor, kontrola pristupa prostorijama i sistemima Društva), naplata potraživanja, interno izveštavanje i slično.

  • Koji podaci se prikupljaju?

Tokom posete internet prezentaciji možemo od vas tražiti da nam dostavite određene lične podatke koje se mogu koristiti za kontakt ili Vašu identifikaciju, kao na primer: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona i adresa.  

Cilj i svrha prikupljanja podataka u vezi sa statistikom posećenosti internet stranice https://www.merkurautomatklub.rs/ je da se automatski prikupljaju povezane informacije koje mogu sadržati IP adresu, vrstu internet posetioca, nazive domena, vreme pristupa, internet stranice s kojih je pristupano i slične podatke.

Možemo koristiti vaše kontakt podatke u cilju dostavljanja marketinških ili promotivnih materijala i drugih informacija o aktivnostima Društva, njegovim proizvodima i uslugama za koje ocenimo da bi Vas mogle zanimati, ukoliko za to date saglasnost. Možete odustati od primanja ovih poruka u svakom trenutku.

Takođe možemo prikupiti informacije o načinu na koji se pristupa internet prezentaciji i kako se ona koristi („Podaci o upotrebi“ ili „Usage data“). Ovi podaci mogu da sadrže informacije kao što su adresa Internet protokola računara (npr. IP adresa), vrsta i verzija pretraživača, stranice prezentacije koje posećujete, vreme i datum posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni identifikatori uređaja i drugi dijagnostički podaci.

Mi koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje aktivnosti na našem web sajtu i zadržavamo određene informacije. Kolačići su datoteke sa malom količinom podataka koje mogu sadržavati jedinstveni anonimni identifikator. Oni se koriste za beleženje vaših podataka i sklonosti u korišćenju internet prezentacija za jednu posetu („Privremeni kolačić“) ili za višestruke ponovljene posete („stalni kolačić“). Privremeni kolačići se koriste tokom vaše posete internet prezentaciji i brišu se automatski kada zatvorite pretraživač. Stalni kolačići se koriste da zapamte Vaša podešavanja i ostanu na računaru ili mobilnom uređaju čak i nakon što zatvorite pretraživač ili ponovo pokrenete pretragu.

Kolačići se šalju Vašem pretraživaču i čuvaju se na Vašem uređaju. Možete da podesite pretraživač da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove ili mogućnosti naše prezentacije. Ako ne želite da primate kolačiće ili određene vrste kolačića, možete da promenite podešavanja pretraživača kako biste izbrisali kolačiće koji su već postavljeni i odbili da prihvatate nove kolačiće. Da biste saznali više o tome kako to da uradite ili da saznate više o kolačićima, posetite https://www.internetcookies.org/

Koristimo sledeće vrste kolačića: Potrebni kolačići koji nam omogućavaju da Vam ponudimo najbolje iskustvo prilikom pristupa i kretanja kroz našu veb stranicu i korišćenje njenih funkcija. Kolačići funkcionalnosti omogućavaju da koristite prezentaciju i naše usluge u skladu sa odlukama koje donesete. Na primer, prepoznaćemo Vaše korisničko ime i načine korišćenja stranice i te podatke možemo koristiti tokom budućih poseta. Analitički kolačići koji omogućavaju nama i trećim stranama prikupljanje zbirnih podataka u statističke svrhe o tome kako naši posetioci koriste internet prezentaciju. Ovi kolačići ne sadrže lične podatke i koriste se za pomoć u poboljšanju Vašeg korisničkog iskustva prilikom korišćenja internet stranice. Kolačići društvenih mreža (Facebook, Tvitter itd.) omogućavaju nam da pratimo korisnike društvenih mreža kada posjećuju našu veb stranicu, koriste naše usluge ili dele sadržaj naše prezentacije.

Naše adrese e-pošte mogu sadržati „web beacon” (ili „tracking pixel”) koji će nam reći da li su naše e-poruke otvorene i potvrditi bilo kakve klikove na veze ili reklame u okviru e-pošte. Ove podatke možemo koristiti u svrhe određivanja koji je od naših e-mailova korisnicima zanimljiviji i za upit da li korisnici koji ne otvaraju našu e-poštu žele da ih i dalje primaju. Tracking pixel će biti obrisan kada izbrišete e-mail poruku. Ako ne želite da se tracking pixel preuzme na vaš uređaj, trebalo bi da pročitate e-poštu u prikazu običnog teksta ili sa onemogućenim slikama.

Društvo obrađuje sledeće podatke o klijentima, potencijalnim klijentima, zakonskim zastupnicima klijenata i potencijalnih klijenata, punomoćnicima i ovlašćenim licima određenim za komunikaciju sa Društvom: ime, prezime, kontakt podaci i pozicija u kompaniji ili veza s klijentom.

Društvo obrađuje i podatke iz zaključenih ugovora i prateće dokumentacije dostavljene uz ugovor, o svim proizvodima i uslugama koje koristite u Društvu, o podacima sadržanim u fakturama.

Obrađuju se podaci o bivšim zaposlenima Društva i to oni podaci koje je Društvo u skladu sa važećim propisima dužno da čuva trajno, a koja su neophodna radi ostvarivanja prava iz obaveznog socijalnog i penzionog osiguranja.

Prilikom ulaska u prostorije Društva se može vršiti identifikacija, a u pojedinim prostorijama Društva se vrši snimanje bezbednosnim kamerama u cilju zaštite ljudi i imovine.

Društvo obrađuje podatke i lica koja su pokrenula sudske i druge vrste postupaka protiv Društva (podatke koje ste dostavili Vi ili Vaš punomoćnik tokom postupka), kao i podatke u vezi sa postupcima koje je Društvo iniciralo protiv klijenata ili drugih lica.

Društvo obrađuje i druge podatke koje ste dostavili u neposrednom kontaktu sa zaposlenima ili drugim angažovanim licima u Društvu, usmeno ili pisanim putem.

Društvo ne prikuplja podatke o maloletnim licima. Ukoliko ste roditelj ili staralac maloletnog lica i imate saznanja da nam je Vaše dete dostavilo lične podatke, molimo da nas o tome obavestite. Po saznanju o prikupljanju ličnih podataka maloletnih lica bez saglasnosti roditelja, preduzećemo sve neophodne mere za uklanjanje tih podataka sa naših servera.

  • Ko su primaoci Vaših podataka?

Primaoci Vaših podataka su zaposlena i angažovana lica od strane Društva ili članica Gauselmann grupe i to ograničeni broj lica kojima su Vaši podaci neophodni za obavljanje radnih zadataka, kao i lica kojima je Društvo poverilo vršenje pojedinih radnji i aktivnosti obrade, a na osnovu zaključenog ugovora i garancija tih lica da primenjuju odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama važećih propisa i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose. Primeri takvog poveravanja su angažovanje specijalizovanih agencija za arhiviranje dokumentacije ili održavanja internet prezentacije.

Društvo ima zakonsku obavezu da prikupljene podatke o ličnosti dostavi na zahtev ovlašćenih državnih organa i drugih ovlašćenih lica (sudovima, tužilaštvu, policiji, izvršiteljima, javnim beležnicima) i u drugim slučajevima predviđenim važećim propisima. Snimci bezbednosnih kamera se mogu dostavljati isključivo na zahtev policije, sudova i tužilaštva.

U slučaju naplate potraživanja ili pokretanja postupaka, Vaši podaci mogu biti dostavljeni advokatima i ukoliko je to dozvoljeno važećim propisima, agencijama za naplatu potraživanja. U slučaju ustupanja potraživanja koje Društvo ima prema Vama, Vaši podaci će biti dostavljeni sticaocima potraživanja, pod uslovom obezbeđivanja propisane zaštite Vaših podataka.

Društvo može koristiti usluge drugih kompanija u cilju održavanja, nadgledanja i analize upotrebe naše internet prezentacije:

Društvo može prenositi podatke o ličnosti u članice Gauslemann grupe koje imaju sedište u Republici Srbiji i Evropskoj uniji. Sve članice Gauselmann group primenjuju najviše standarde iz domena zaštite ličnih podataka. Prenos se vrši na osnovu primerenog nivoa zaštite budući da članice Gauselmann grupe imaju sedište na teritoriji država koje se nalaze na Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite, a koju je usvojila Vlada Republike Srbije.

Takođe, može se dogoditi da Obrađivači kojima Društvo bude dostavilo podatke (npr. eksterni arhivari) u cilju obavljanja svojih poslova imaju potrebu da iznesu lične podatke u drugu državu (npr. državu sedišta matičnog društva) za koju je Vlada Republike Srbije utvrdila da obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

  • Koliko dugo se čuvaju Vaši podaci?

Prikupljeni podaci se čuvaju u papirnom i elektronskom obliku, u poslovnim prostorijama Društva, kao i kod trećih lica sa kojima Društvo ima zaključene ugovore o arhiviranju dokumentacije, obezbeđujući pritom bezbednost i zaštitu podataka.

Radi zaštite legitimnih interesa Društva, Vaši podaci se mogu čuvati najduže 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa. Duže se čuvaju jedino podaci o bivšim zaposlenima Društva koji se u skladu sa važećim propisima moraju čuvati trajno.

Podaci se brišu/anonimizuju i dokumentacija se uništava periodično, a najmanje jednom godišnje, što znači da nakon isteka propisanih rokova za čuvanje podataka, Društvo može čuvati Vaše podatke još najduže godinu dana, u kom roku je u obavezi da te podatke briše/anonimizuje, a dokumentaciju uništi.

Snimci bezbednosnih kamera se čuvaju najmanje 30 dana, a najviše 6 meseci. Izuzetno, snimci bezbednosnih kamera se mogu čuvati i duže – koliko je potrebno za vođenje sudskih postupaka u pogledu radnji snimljenih uz pomoć video nadzora.

Podaci o posetiocima internet prezentacije Društva, profila na društvenim i profesionalnim mrežama se čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe obrade određene ovim Obaveštenjem. Podaci o upotrebi (Usage data) se čuvaju za potrebe interne analize kraći vremenski period, najduže 3 godine osim kada se ti podaci koriste za jačanje sigurnosti ili za poboljšanje funkcionalnosti naše internet prezentacije ili kada smo zakonski obavezani da ih čuvamo tokom dužeg vremenskog perioda.

Podatke o rokovima čuvanja konkretne dokumentacije i podataka o ličnosti možete dobiti bez naknade podnošenjem zahteva Društvu na način opisan u daljem tekstu ovog obaveštenja.

Napomena: Podaci i dokumentacija se mogu čuvati i duže od određenih rokova za potrebe vođenja sudskih, vansudskih, upravnih i drugih postupaka pred državnim organima, arbitražama i trećim licima, bez obzira da li je postupak pokrenut od strane Vas, Društva ili trećih lica,  i radi zaštite legitimnog interesa Društva ili trećih lica.

  • Koja su Vaša prava povodom obrade?

Prilikom sprovođenja obrade, Društvo će Vam obezbediti sva Zakonom zagarantovana prava. Imate pravo da od Društva zahtevate podatke o tome da li se obrađuju Vaši podaci, zatim pravo na pristup tim podacima i dostavljanje kopije na način koji zatražite, a koji je izvodljiv za Društvo (u papirnom i elektronskom obliku) uz naplatu nužnih troškova za dodatne kopije, kao i da budete informisani o svim radnjama obrade i podacima koji su sadržani u ovom obaveštenju. Imate pravo da od Društva zahtevate ispravku i dopunu podataka Vaših podataka o ličnosti, ukoliko su podaci u posedu Društva netačni ili nepotpuni.

Imate prava da zahtevate brisanje Vaših podataka pod uslovima propisanim Zakonom, a naročito ukoliko ne postoji pravni osnov ili svrha obrade ili ako je to zakonska obaveza Društva. Društvo može odbiti brisanje podataka ukoliko su za to ispunjeni Zakonom predviđeni uslovi.

Imate prava na ograničenje obrade pod uslovima i na način propisan Zakonom (u periodu procenjivanja osnovanosti prigovora, u slučaju osporavanje tačnosti podataka, nezakonite obrade i nepostojanja svrhe obrade) u kom slučaju se podaci mogu dalje obrađivati samo na osnovu Vašeg pristanka, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Društvo je dužno da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Društvo je dužno da Vas, na Vaš zahtev, informiše o svim primaocima podataka.

Imate prava na prenosivost podataka u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku vama ili neposredno drugom rukovaocu, pod uslovima propisanim zakonom.

Društvo ne vrši profilisanje niti automatizovano donosi odluke.

Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Društvo je dužno da Vas bez nepotrebnog odlaganja obavesti o povredi.

  • Kako ostvarujete prava u pogledu obrade?

Društvo je dužno da Vam pruži informacije o postupanju na osnovu zahteva za ostvarivanje prava iz prethodnog stava bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Društvo je dužno da Vas obavesti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Ako podnesete zahtev elektronskim putem, informacija će Vam se pružiti elektronskim putem ako je to moguće, osim ako zahtevate da se informacija pruži na drugi način. Ako Društvo ne postupi po Vašem zahtevu, dužno je da Vas obavesti o razlozima za nepostupanje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu. Društvo, po pravilu, pruža informacije i postupa po zahtevima iz prethodnog stava ovog Obaveštenja bez naknade. Ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, Društvo može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu ili da odbije da postupi po zahtevu.

Imate pravo na podnošenje prigovora na obradu ukoliko se obrada vrši isključivo po osnovu obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Društva ili isključivo u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Društva ili treće strane, pod uslovima i na način koji je objašnjen u posebnom obaveštenju. Prigovor možete podneti slanjem pisanog prigovora na e-mail adresu dpo@merkurautomatklub.rs ili poštom na adresu sedišta Društva.

Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada Vaših podataka izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na Vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.

  • Da li ste dužni da Društvu dostavljate podatke?

Davanje određenih podataka o ličnosti (ime i prezime lica ovlašćenih za zaključenje ugovora) je neophodan uslov za zaključenje ugovora sa Društvom.

Niste dužni da Društvu dostavite podatke u slučaju pristupa internet prezentaciji Društva kao ni profilima na društvenim i profesionalnim mrežama. Ukoliko se ne saglasite sa dostavom podataka, pojedine funkcionalnosti web sajta Vam neće biti dostupne.

  • Kako je Društvo pribavilo Vaše podatke?

Ukoliko Društvo nije neposredno od Vas prikupilo podatke, prikupilo ih je od Vaših zakonskih zastupnika, punomoćnika, poslodavca.

Takođe, podaci mogu biti prikupljeni iz javno dostupnih izvora (npr. Agencija za privredne registre, internet prezentacije privrednih društava, udruženja i organizacija) ili od trećih lica.

Prilikom posete našoj internet prezentaciji, pojedini Vaši podaci se automatski prikupljaju, što je detaljnije objašnjeno u prethodnom tekstu ovog Obaveštenja.

  • Koga da kontaktirate u slučaju dodatnih pitanja ili potreba za pojašnjenjima?

U cilju ostvarivanja Vaših prava u pogledu zaštite Vaših podataka o ličnosti kao i radi pružanja svih potrebnih objašnjenja u ovom pogledu, možete se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti poštom na adresu sedišta Društva, na br.telefona + 381 060/336-0445 kao i na e-mail adresu dpo@merkurautomatklub.rs.

 

______________________________________

Obaveštenje o pravu na prigovor

Imate pravo na prigovor na obradu ukoliko se obrada vrši isključivo po osnovu obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Društva ili isključivo u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Društva ili treće strane. Društvo je dužno da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočilo da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti ukoliko se obrada vrši za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem, u kom slučaju se Vaši podaci ne mogu dalje obrađivati u takve svrhe.

Imate prava na ograničenje obrade u periodu procenjivanja osnovanosti prigovora, u kom slučaju se podaci mogu dalje obrađivati samo na osnovu Vašeg pristanka, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Prigovor možete podneti slanjem pisanog prigovora na e-mail adresu dpo@merkurautomatklub.rs, ili slanjem pisanog prigovora poštom na adresu: Mileševska 64 Beograd.